Ֆինանսական հաշվետվություններ

 2021թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն


Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիրՕրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր

Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր

 2020թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

  առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. 
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 
(հազ. դրամ)
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ     5,066,548 5,388,741
Տրված փոխառություններ 11,316,376 10,353,192
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,218,235 1,029,747
Այլ ակտիվներ 332,996 291,386
Ընդամենը 17,934,155 17,063,066
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 13,190,000 13,190,000
Կուտակված շահույթ 5,501,250 4,290,844
Պահուստային կապիտալ 279,694 179,392
Այլ պարտավորություններ -1,036,789 -597,170
Ընդամենը 17,934,155 17,063,066

2020թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 

Ներբեռնել՝  2020թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունըՕրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր


 2019թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

  առ 31 դեկտեմբերի 2019թ. 
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2018թ. 
(հազ. դրամ)
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ                                  5,388,741 5,734,442
Տրված փոխառություններ 10,353,192 10,213,799
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,029,747 1,289,622
Այլ ակտիվներ 291,386 321,712
Ընդամենը 17,063,066 17,559,575
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 13,190,000 13,910,000
Կուտակված շահույթ 4,290,844 2,968,443
Պահուստային կապիտալ 179,392 95,784
Այլ պարտավորություններ -597,170 1,305,348
Ընդամենը 17,063,066 17,559,575

2019թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 

Ներբեռնել՝   2019թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը

Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր


2018թ. ֆինանսական հաշվետվություններ 

  առ 31 դեկտեմբերի 2018թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2017թ.
(հազ. դրամ)
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ 5,734,442 6,020,500
Տրված փոխառություններ 10,213,799 7,906,001
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,289,622 1,041,677
Այլ ակտիվներ 321,712 278,447
Ընդամենը 17,559,575 15,246,625
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 13,190,000 10,910,000
Կուտակված շահույթ 2,968,443 1,290,763
Պահուստային կապիտալ 95,784 34,029
Այլ պարտավորություններ 1,305,348 3,011,833
Ընդամենը 17,559,575 15,246,6252018թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 

Ներբեռնել՝  2018թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը


Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր


2017թ. ֆինանսական հաշվետվություններ 

  առ 31 դեկտեմբերի 2017թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2016թ.
(հազ. դրամ)
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ 6,020,500 6,025,353
Տրված փոխառություններ 7,906,001 6,739,365
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,041,677 261,979
Այլ ակտիվներ 278,447 215,650
Ընդամենը 15,246,625 13,242,347
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 10,910,000 8,700,000
Կուտակված շահույթ 1,290,763 319,450
Պահուստային կապիտալ 34,029 7,245
Այլ պարտավորություններ 3,011,833 4,215,652
Ընդամենը 15,246,625 13,242,347


2017թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

Ներբեռնել՝   2017թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը


Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր


2016թ. ֆինանսական հաշվետվություններ 

  առ 31 դեկտեմբերի 2016թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2015թ.
(հազ. դրամ)
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ 6,025,353 902
Տրված փոխառություններ 6,739,365 4,857,632
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 261,979 146,848
Այլ ակտիվներ 215,650 14,148
Ընդամենը 13,242,347 5,019,530
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 8,700,000 5,000,000
Կուտակված շահույթ 319,450 16,346
Պահուստային կապիտալ 7,245 860
Այլ պարտավորություններ 4,215,652 2,324
Ընդամենը 13,242,347 5,019,5302016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
Ներբեռնել՝   2016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունըՕրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր
Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր