Ֆինանսական հաշվետվություններ

Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր

Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր

2018թ. ֆինանսական հաշվետվություններ 

  առ 31 դեկտեմբերի 2018թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2017թ.
(հազ. դրամ)
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ 5,734,442 6,020,500
Տրված փոխառություններ 10,213,799 7,906,001
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,289,622 1,041,677
Այլ ակտիվներ 321,712 278,447
Ընդամենը 17,559,575 15,246,625
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 13,190,000 10,910,000
Կուտակված շահույթ 2,968,443 1,290,763
Պահուստային կապիտալ 95,784 34,029
Այլ պարտավորություններ 1,305,348 3,011,833
Ընդամենը 17,559,575 15,246,6252018թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 

Ներբեռնել՝  2018թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը


Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր

2017թ. ֆինանսական հաշվետվություններ 

  առ 31 դեկտեմբերի 2017թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2016թ.
(հազ. դրամ)
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ 6,020,500 6,025,353
Տրված փոխառություններ 7,906,001 6,739,365
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,041,677 261,979
Այլ ակտիվներ 278,447 215,650
Ընդամենը 15,246,625 13,242,347
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 10,910,000 8,700,000
Կուտակված շահույթ 1,290,763 319,450
Պահուստային կապիտալ 34,029 7,245
Այլ պարտավորություններ 3,011,833 4,215,652
Ընդամենը 15,246,625 13,242,347


2017թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

Ներբեռնել՝   2017թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը


Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր

2016թ. ֆինանսական հաշվետվություններ 

  առ 31 դեկտեմբերի 2016թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2015թ.
(հազ. դրամ)
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ 6,025,353 902
Տրված փոխառություններ 6,739,365 4,857,632
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 261,979 146,848
Այլ ակտիվներ 215,650 14,148
Ընդամենը 13,242,347 5,019,530
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 8,700,000 5,000,000
Կուտակված շահույթ 319,450 16,346
Պահուստային կապիտալ 7,245 860
Այլ պարտավորություններ 4,215,652 2,324
Ընդամենը 13,242,347 5,019,5302016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

Ներբեռնել՝   2016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունըՕրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիրՕրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր