Ֆինանսական հաշվետվություններ

  առ 31 դեկտեմբերի 2016թ. (դրամ) առ 31 դեկտեմբերի 2015թ. (դրամ)
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ 6,025,353,000 902,000
Տրված փոխառություններ 6,739,365,000 4,857,632,000
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 261,979,000 146,848,000
Այլ ակտիվներ 215,650,000 14,148,000
Ընդամենը 13,242,347,000 5,019,530,000
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 8,700,000,000 5,000,000,000
Կուտակված շահույթ 319,450.000 16,346,000
Պահուստային կապիտալ 7,245,000 860,000
Այլ պարտավորություններ 4,215,652,000 2,324,000
Ընդամենը 13,242,347,000 5,019,530,000

2016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

Ներբեռնել՝   2016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը

Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր