2021 Ֆինանսական հաշվետվություններ

2021թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

առ 31 դեկտեմբերի 2021թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2020թ.
(հազ. դրամ)
 ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ 6,142,445 5,066,548
Տրված փոխառություններ 8,755,152 11,316,376
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,841,954 1,218,235
Այլ ակտիվներ 406,132 332,996
Ընդհամենը 17,145,683 17,934,155
 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 2,706 13,190,000
Կուտակված շահույթ 6,538,505 5,501,250
Պահուստային կապիտալ 279,694 279,694
Այլ պարտավորություններ 10,324,778 -1,036,789
Ընդհամենը 17,145,683 17,934,155


2021թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 

Ներբեռնել՝  Անկախ աուդիտորական եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվությունը