2021 Ֆինանսական հաշվետվություններ

2021թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

առ 31 դեկտեմբերի 2021թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2020թ.
(հազ. դրամ)
 ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ 6,142,445 5,066,548
Տրված փոխառություններ 185,251 8,755,152
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,841,954 1,841,954
Այլ ակտիվներ 406,132 406,132
Ընդհամենը 17,145,683 17,145,683
 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 2,706 2,706
Կուտակված շահույթ 6,538,505 6,538,505
Պահուստային կապիտալ 279,694 279,694
Այլ պարտավորություններ 10,324,778 10,324,778
Ընդհամենը 17,145,683 17,145,683


2021թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 

Ներբեռնել՝  Անկախ աուդիտորական եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվությունը