Կորպորատիվ կառավարում

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը

Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն է։

Խորհրդի դերը

Տնօրենների խորհուրդը իրականացնում է հոլդինգի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը:  Մեր խորհրդի գլխավոր պարտականությունը կայանում է հոլդինգի երկարաժամկետ հաջողության խթանման մեջ՝ ուղղորդելով անձնակազմին ստեղծելու և ապահովելու կայուն ավելացված արժեք՝ ի շահ մեր բաժնետերերի:

Մենք նաև հանձնառու ենք մեր պարտավորությունների առումով և հաշվի ենք առնում մեր որոշումների ազդեցությունը հոլդինգի տարբեր շահագրգիռ կողմերի, ինչպես, օրինակ, մեր աշխատակիցների, բաժնետերերի, գործընկերների, շրջակա միջավայրի և այն համայնքի համար, որտեղ տեղաբաշխված են մեր ակտիվները։  Մեր ռազմավարությունը մշակելով և իրականացման բոլոր փուլերը վերահսկելով՝ մենք ձգտում ենք ապահովել ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետությունը, այնպես որ մեր աճը ապահովվի վերահսկվող և ինքնահարատ կերպով։

Խորհուրդն իրականացնում է հետևողական աշխատանք՝ ուղղված սոցիալական, բնապահպանական և էթիկական հարցերին վերաբերվող ռիսկերի բացահայտմանը,  գնահատմանը և կառավարմանը:  

Խորհուրդը մշակում է քաղաքականություն և ընթացակարգեր, իսկ ղեկավար անձնակազմի դերը կայանում է խորհրդի կողմից մշակված քաղաքականության իրականացման և այդ քաղաքականություններին համապատասխանության ապահովման  մեջ:  Խորհուրդը նաև կրում է ներքին հսկողության համակարգի և դրա արդյունավետության գնահատման ընդհանուր պատասխանատվությունը:

Խորհրդի անդամները անցկացնում են հաճախակի այցելություններ և շփվում են անձնակազմի հետ բոլոր մակարդակներում: Սա հնարավորություն է տալիս նրանց գործնականում տեսնել կազմակերպության մշակույթն ու արժեքները:  Խորհուրդը հետևողականորեն ստուգում է, հարցականի տակ է դնում և հետազոտում է ղեկավար անձնակազմի գործողությունների տրամաբանությունը՝ ինչպես խորհրդի նիստերի, այնպես ել ոչ-պաշտոնական շփումների միջոցով:

Նախագահը առանցքային դեր ունի խորհրդի որոշումներիկայացմանը Խորհրդի բոլոր անդամների լիարժեք մասնակցության ապահովման գործում: Այս գործելաոճն ամրապնդում է Խորհրդի գործունեության արդյունավետությունը:

Գլխավոր տնօրենը

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է միանձնյա գործադիր մարմնի՝ Ընկերության գլխավոր տնօրենի կողմից։

Ընկերության գլխավոր տնօրենը իրականացնում է Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի և Տնօրենների խորհրդի, ինչպես նաև Ընկերության կանոնադրությանը համապատասխան Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից լիազորված անձանց՝ իրենք լիազորություններին համապատասխան ընդունված որոշումներին համապատասխան։

Վերստուգող հանձնաժողովը

Վերստուգող հանձնաժողովը Ընկերության ներքին վերահսկողության մշտապես գործող մարմինն է, որն իրականացնում է Ընկերության ֆինանսական և տնտեսական գործունեության, նրա առանձին ստորաբաժանումների պաշտոնյաների, կառավարման մարմինների և Ընկերության ստորաբաժանումների  կանոնավոր վերահսկողությունը և ՀՀ օրենսդրությանը, Ընկերության կանոնադրությանը և ընկերության ներքին փաստաթղթերին համապատասխանությունը։