Կորպորատիվ կառավարում

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը

Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն է։

Խորհրդի դերը

Տնօրենների խորհուրդը իրականացնում է հոլդինգի գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը:  Մեր խորհրդի գլխավոր պարտականությունը կայանում է հոլդինգի երկարաժամկետ հաջողության խթանման մեջ՝ ուղղորդելով անձնակազմին ստեղծելու և ապահովելու կայուն ավելացված արժեք՝ ի շահ մեր բաժնետերերի:

Մենք նաև հանձնառու ենք մեր պարտավորությունների առումով և հաշվի ենք առնում մեր որոշումների ազդեցությունը հոլդինգի տարբեր շահագրգիռ կողմերի, ինչպես, օրինակ, մեր աշխատակիցների, բաժնետերերի, գործընկերների, շրջակա միջավայրի և այն համայնքի համար, որտեղ տեղաբաշխված են մեր ակտիվները։  Մեր ռազմավարությունը մշակելով և իրականացման բոլոր փուլերը վերահսկելով՝ մենք ձգտում ենք ապահովել ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետությունը, այնպես որ մեր աճը ապահովվի վերահսկվող և ինքնահարատ կերպով։

Խորհուրդն իրականացնում է հետևողական աշխատանք՝ ուղղված սոցիալական, բնապահպանական և էթիկական հարցերին վերաբերվող ռիսկերի բացահայտմանը,  գնահատմանը և կառավարմանը:  

Խորհուրդը մշակում է քաղաքականություն և ընթացակարգեր, իսկ ղեկավար անձնակազմի դերը կայանում է խորհրդի կողմից մշակված քաղաքականության իրականացման և այդ քաղաքականություններին համապատասխանության ապահովման  մեջ:  Խորհուրդը նաև կրում է ներքին հսկողության համակարգի և դրա արդյունավետության գնահատման ընդհանուր պատասխանատվությունը:

Խորհրդի անդամները անցկացնում են հաճախակի այցելություններ և շփվում են անձնակազմի հետ բոլոր մակարդակներում: Սա հնարավորություն է տալիս նրանց գործնականում տեսնել կազմակերպության մշակույթն ու արժեքները:  Խորհուրդը հետևողականորեն ստուգում է, հարցականի տակ է դնում և հետազոտում է ղեկավար անձնակազմի գործողությունների տրամաբանությունը՝ ինչպես խորհրդի նիստերի, այնպես ել ոչ-պաշտոնական շփումների միջոցով:

Նախագահը առանցքային դեր ունի խորհրդի որոշումներիկայացմանը Խորհրդի բոլոր անդամների լիարժեք մասնակցության ապահովման գործում: Այս գործելաոճն ամրապնդում է Խորհրդի գործունեության արդյունավետությունը:

Գլխավոր տնօրենը

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է միանձնյա գործադիր մարմնի՝ Ընկերության գլխավոր տնօրենի կողմից։

Ընկերության գլխավոր տնօրենը իրականացնում է Ընկերության ընտացիկ գործունեության ղեկավարումը՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի և Տնօրենների խորհրդի, ինչպես նաև Ընկերության կանոնադրությանը համապատասխան Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից լիազորված անձանց՝ իրենք լիազորություններին համապատասխան ընդունված որոշումներին համապատասխան։

Վերահսկող հանձնաժողովը

Վերահսկող հանձնաժողովը է Ընկերության ներքին վերահսկողության մշտապես գործող մարմինն է, որն իրականացնում է Ընկերության ֆինանսական և տնտեսական գործունեության, նրա առանձին ստորաբաժանումների պաշտոնյաների, կառավարման մարմինների և Ընկերության ստորաբաժանումների  կանոնավոր վերահսկողությունը և ՀՀ օրենսդրությանը, Ընկերության կանոնադրությանը և ընկերության ներքին փաստաթղթերին համապատասխանությունը։