2020 Ֆինանսական հաշվետվություններ

2020թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

առ 31 դեկտեմբերի 2020թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2019թ.
(հազ. դրամ)
 ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ 5,066,548 5,388,741
Տրված փոխառություններ 11,316,376 10,353,192
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,218,235 1,029,747
Այլ ակտիվներ 332,996 291,386
Ընդհամենը 17,934,155 17,063,066
 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 13,190,000 13,190,000
Կուտակված շահույթ 5,501,250 4,290,844
Պահուստային կապիտալ 279,694 179,392
Այլ պարտավորություններ -1,036,789 -597,170
Ընդհամենը 17,934,155 17,063,066


2020թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 

Ներբեռնել՝  Անկախ աուդիտորական եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվությունը