2018 Ֆինանսական հաշվետվություններ

2018թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

առ 31 դեկտեմբերի 2018թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2017թ.
(հազ. դրամ)
 ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ 5,734,442 6,020,500
Տրված փոխառություններ 10,213,799 7,906,001
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,289,622 1,041,677
Այլ ակտիվներ 321,712 278,447
Ընդհամենը 17,559,575 15,246,625
 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 13,190,000 10,910,000
Կուտակված շահույթ 2,968,443 1,290,763
Պահուստային կապիտալ 95,784 34,029
Այլ պարտավորություններ 1,305,348 3,011,833
Ընդհամենը 17,559,575 15,246,625


2018թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 

Ներբեռնել՝  Անկախ աուդիտորական եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվությունը