2022 Ֆինանսական հաշվետվություններ

2022թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

առ 31 դեկտեմբերի 2022թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2021թ.
(հազ. դրամ)
 ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ 5,983,076 6,142,445
Տրված փոխառություններ 185,251 8,755,152
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,045,505 1,841,954
Այլ ակտիվներ 408,284 406,132
Ընդհամենը 7,622,116 17,145,683
 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 2,706 2,706
Կուտակված շահույթ 7,863,879 6,538,505
Պահուստային կապիտալ 279,694 279,694
Այլ պարտավորություններ -524,163 10,324,778
Ընդհամենը 7,622,116 17,145,683


2022թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 

Ներբեռնել՝  Անկախ աուդիտորական եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվությունը