2016 Ֆինանսական հաշվետվություններ

2016թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

 առ 31 դեկտեմբերի 2016թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2015թ.
(հազ. դրամ)
 ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ 6,025,353 902
Տրված փոխառություններ 6,739,365 4.857,632
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 261,979 146,848
Այլ ակտիվներ 215,650 14,148
Ընդհամենը 13,242,347 5,019,530
 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 8,700,000 5,000,000
Կուտակված շահույթ 319,450 16,346
Պահուստային կապիտալ 7,245 860
Այլ պարտավորություններ 4,215,652 2,324
Ընդhամենը 13,242,347 5,019,530


2016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 

Ներբեռնել՝  Անկախ աուդիտորական եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվությունը