2017 Ֆինանսական հաշվետվություններ

2017թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

առ 31 դեկտեմբերի 2017թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2016թ.
(հազ. դրամ)
 ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ 6,020,500 6,025,353
Տրված փոխառություններ 7,906,001 6,739,365
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,041,677 261,979
Այլ ակտիվներ 248,447 215,650
Ընդհամենը 15,246,625 13,242,347
 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 10,910,000 8,700,000
Կուտակված շահույթ 1,290,763 319,450
Պահուստային կապիտալ 34,029 7,245
Այլ պարտավորություններ 3,011,833 4,215,652
Ընդհամենը 15,246,625 13,242,347


2017թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 

Ներբեռնել՝  Անկախ աուդիտորական եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվությունը