2019 Ֆինանսական հաշվետվություններ

2019թ. Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

առ 31 դեկտեմբերի 2019թ.
(հազ. դրամ)
առ 31 դեկտեմբերի 2018թ.
(հազ. դրամ)
 ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ 5,388,741 5,734,442
Տրված փոխառություններ 10,353,192 10,213,799
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 1,029,747 1,289,622
Այլ ակտիվներ 291,386 321,712
Ընդհամենը 17,063,066 17,559,575
 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կանոնադրական կապիտալ 13,190,000 13,910,000
Կուտակված շահույթ 4,290,844 2,968,443
Պահուստային կապիտալ 179,392 95,784
Այլ պարտավորություններ -597,170 1,305,348
Ընդհամենը 17,063,066 17,559,575


2019թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 

Ներբեռնել՝  Անկախ աուդիտորական եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվությունը